top of page

Om mig

Jag har sedan 1983, då jag började som pedagog, arbetat med barn och ungdom från1till 23 år inom olika verksamhetsformer. Jag har arbetat mycket i socioekonomiskt utsatta områden och mött barn, ungdom och vuxna inte endast utifrån olika svårigheter utan även i glädje. Under tio år arbetade jag på central stödfunktion med stöd till rektorer och pedagoger inom förskola och grundskola. Som övergripande specialpedagog har jag haft ledningsansvar för elevhälsa.

Jag har också erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor i en skola för åk f-6. Där hade jag ansvar för skolans elevhälsa, förskoleklass och fritidshem. Mina uppdrag har genom åren rört sig från förskola ända upp till gymnasiet. 

Mitt bemötande kännetecknas av värme, humor, lyhördhet, jag lyssnar in och utmanar.  

Jag har lång erfarenhet av olika frågeställningar och dilemman som kan uppstå.

 

Jag har också genomfört insatser för utveckling av elevhälsa utifrån kritiska situationer och behov av förändring kopplat till forskning och beprövad erfarenhet. Vilket exempelvis innehållit att utveckla samverkan inom elevhälsoteamet, rutiner för samverkan med pedagoger, klargörande av roller och ansvar, dokumentering och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Jag har handlett och coachat inom ett flertal områden såsom:

- Arbetslag/team som hamnat i komplicerade situationer och inom  personliga yrkesrelaterade dilemman

- Arbetslag/team som behöver utveckla samverkan och skapa samsyn

- Anpassad skola samt korttidsboenden för barn och ungdom

- Pedagoger, elevhälsoteam, speciallärare, specialpedagoger i åk f-9 och gymnasium

- Resursstöd inom förskola och grundskola

- Yrkesutveckling och utmaningar inom chef/ledarskap 

- Pedagogiskt ledarskap

- Föräldraskap

- Frågor och funderingar som du som ungdom kan stå i

- Kvinnojour

Utbildning
 • Handledning och konsultation inom psykosocialt arbete på eklektisk grund, 45 hp, Institutet för handledning och konsultation, Uppsala universitet.

 • Examinerad Specialpedagog, inriktning komplicerad inlärningssituation. Lärarhögskolan i Stockholm

 • Diplomerad Coach, Kvalitetssäkrad enligt ICF, International Coach Federation

 • ACT- Acceptance and commitment therapy- hantera stress och främja hälsa

 • ICDP- International Child Development Programme, Vägledande samspel

 • TMO- Traumamedveten omsorg, vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma.

 • Lågaffektivt förhållningssätt

 • Lösningsfokuserade samtal, Reteaming, Ben Furman

 • Interkulturella perspektiv, forskningscirkel Mälardalens högskola

 • Kreativa metoder i handledning

 • Tejping, som gestaltande metod i handledning

 • Ledningsverksamhet i nya organisationsformer, Mälardalens högskola

 • Arbetsledarutbildning, Lärarhögskolan i Stockholm

 • Innehar lärarlegitimation

Sekretess & Etik

Det som sker mellan dig och mig förs inte vidare.

Du har eget ansvar för dina handlingar efter att vi träffats.

Behov av annat eller kompletterande stöd hänvisas till annan aktör.

Studerade & ungdomspris för dig mellan 18–23 år .

Barn och ungdom mellan 15–17 år behöver vårdnadshavares tillstånd att gå till mig.

Tjänsterna är kvalitetssäkrade genom medlemskap i:

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete

 

Skolhandledarföreningen

Diplomerad coach enligt etiska regler inom International Coach Federation

bottom of page